teltek

Integritetspolicy

För Teltek är personliga relationer viktiga. Förtroendet bygger på respekt och skydd mellan oss och våra intressenter, t ex kunder, leverantörer och anställda.

Personuppgifter
Vi upprätthåller skydd av personuppgifter genom att behandla den information som våra intressenter anförtror oss på ett ansvarsfullt sätt. I alla sammanhang där personuppgifter eller annan viktig information kan komma att behandlas av Teltek, eller av någon annan för Telteks räkning, vidtas därför alla rimliga och lämpliga åtgärder för att skydda personuppgifter från obehörig åtkomst, vidarespridning, ändring och förstörelse.

Personuppgifter lämnas och inhämtas, innan och i samband med att en affärsrelation inleds och ett avtal ingås eller i övrigt i samband med en affärsrelation. Uppgifterna behandlas av Teltek för ingående, administration och fullgörelse av ingångna avtal, samt för att Teltek ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag.

Personuppgifterna kan vidare utgöra underlag för Telteks marknads- och kundanalyser, affärsutveckling samt statistik. Teltek kan komma att använda uppgifterna för marknadsföringsändamål.

Om du önskar information om vilka personuppgifter om dig som Teltek behandlar, kan du skicka en skriftlig - av dig undertecknad - begäran härom till Teltek AB. Till samma adress kan du anmäla om du vill åberopa din rätt att bli glömd, inte vill ha direktreklam från Teltek eller begära rättelse av felaktig eller ofullständig personuppgift.

Personuppgiftsansvarig:
Teltek i Örebro AB
Org.nr 556239-4550